Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Participació estratègia valenciana d'infància i adolescència

Us informem de l'obertura del procés de propostes per a la estratègia valenciana d'infància i adolescència. Des del COEESCV estem preparant un dossier conjunt i us emplacem a tots els col·legiades i col·legiats al fet que realitzeu les vostres aportacions individuals...

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència, s'està desenvolupant l'elaboració de l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència, dissenyant per a això un procés d'inclusió activa i corresponsable de tots els agents implicats en la promoció, defensa o restitució dels drets de la infància i adolescència. És per això que s'han dissenyat una sèrie de qüestionaris que responen als 6 grans programes en els quals s'ha estructurat la informació: 

 • I. Programa de reforç dels sistemes públics de garantia de drets de la infància i adolescència.
 • II. Polítiques de gènere i igualtat.
 • III. Programa contra l'empobriment i la transmissió generacional de la pobresa.
 • IV. Participació social infantil i adolescent.
 • V. Programa contra la violència cap a la infància i l'adolescència.
 • VI. Programa de prevenció de la violència exercida per persones menors d'edat.


A través dels qüestionaris dissenyats, s'aniran recollint les principals aportacions a desenvolupar en cadascuna de les àrees descrites. Els qüestionaris són independents entre si, de manera que es poden emplenar totes aquelles temàtiques en les quals es desitge participar. A la vegada, dins de cada qüestionari, pot també seleccionar els continguts, perquè se li mostraran tan sols aquells sobre els quals accepte expressament fer valoracions o aportacions. La data màxima per poder recollir les seues aportacions és l'11 de juny de 2020 a la 13.00 hores.

Com a material de consulta i complementari, poden disposar del Diagnòstic de la situació de la infància i adolescència.
Per accedir als diferents qüestionaris, pressione en els següents enllaços en funció dels programes als quals desitja accedir:

 =========================


Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia, se está desarrollando la elaboración de la Estrategia Valenciana de Infancia y Adolescencia, diseñando para ello un proceso de inclusión activa y corresponsable de todos los agentes implicados en la promoción, defensa o restitución de los derechos de la infancia y adolescencia. Es por ello que se han diseñado una serie de cuestionarios que responden a los 6 grandes programas en los que se ha estructurado la información:

 • I. Programa de refuerzo de los sistemas públicos de garantía de derechos de la infancia y adolescencia.
 • II. Políticas de género e igualdad.
 • III. Programa contra el empobrecimiento y la transmisión generacional de la pobreza.
 • IV. Participación social infantil y adolescente.
 • V. Programa contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia.
 • VI. Programa de prevención de la violencia ejercida por personas menores de edad.

 
A través de los cuestionarios diseñados, se irán recogiendo las principales aportaciones a desarrollar en cada una de las áreas descritas. Los cuestionarios son independientes entre sí, de forma que se pueden rellenar todas aquellas temáticas en las que se desee participar. A su vez, dentro de cada cuestionario, puede también seleccionar los contenidos, pues se le mostrarán tan solo aquellos sobre los que acepte expresamente hacer valoraciones o aportaciones. La fecha máxima para poder recoger sus aportaciones es el 11 de junio de 2020 a la 13:00 horas.
 
Como material de consulta y complementario, pueden disponer del Diagnóstico de la situación de la infancia y adolescencia.
Para acceder a los diferentes cuestionarios presione en los siguientes enlaces en función de los programas a los que desea acceder: