Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

Revisió salarial 2016 Conveni Discapacitat CV

Resolució de 19 de setembre de 2016, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i la publicació de l’acord de revisió salarial per a l’any 2016 en el Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones discapacitades de la Comunitat Valenciana.

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por la que se dispone el registro y publicación del Acuerdo de Revisión Salarial para el año 2016 en el Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas Discapacitadas de la Comunidad Valenciana (Código 80000335011999).

Vista l’acta de l’acord sobre revisió salarial per a l’any 2016 en el Conveni col·lectiu de centres i serveis d’atenció a persones discapacitades de la Comunitat Valenciana, subscrit, per una part, per les organitzacions empresarials FEAD i AGELVALCEE, i, per l’altra part, pels sindicats FE-CCOO-PV i FETE-UGT-PV, i de conformitat amb el que es disposa en l’article 90, apartats 2 i 3, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març; el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors; l’article 2 del Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius de treball, i l’article 3 de l’Orde 37/2010, de 24 de setembre, per la qual es crea el Registre de la Comunitat Valenciana de Convenis i Acords Col·lectius de Treball, aquesta Subdirecció General de Relacions Laborals, d’acord amb el que s’estableix en l’article 51.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana; en el Decret 157/2015, de 18 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i en l’article 4.3 de l’Orde 37/2010

 

Més informació