Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Avís inscripció nou curs Pla de formació GVA àmbit de la infància i adolescència 2021

El proper 24 de setembre a les 10h. s'obrirà la inscripció d'un altre curs de la 4a Edició del Pla de Formació per a professionals, que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència de la Comunitat Valenciana. Cartell adjunt (és necessari estar identificat en la web).

Curs: 'LA PARTICIPACIÓ INFANTIL DINS DELS RECURSOS DE PROTECCIÓ EN LA INFÀNCIA'.

 

Organitza: COEESCV

Format: online.

Durada: 20 h.

Data: 8, 15, 22 i 29 d'octubre i 5 novembre.

Horari: 16.00 a 20.00 h.

Dirigit: Educadores i Educadors Socials

Inscripció: 24 de setembre a les 10h. en cartels adjunts. (És necessari estar identificat en la web).

 

Professorat:

Julio Huerta Balastegui

Juanma Costa Garcia

Leopoldo Soria Villegas

 

Continguts:

 • La infància com a ciutadania, el coneixement i ús dels seus drets.
 • Àmbits de participació infantil: de la llar al global passant el municipi.
 • El sistema de protecció infantil garant de la participació infantil.
 • El "bé comú" com a contingut de participació, més enllà de la participació per al "bé privat".
 • Competències per programar i promocionar en matèria de drets d'infància i adolescència.
 • La participació en recursos de protecció.
 • Instruments metodològics per garantir la creació i bona gestió d'un Consell de Participació Infantil.
 • Conèixer experiències de bones pràctiques.
 • La participació infantil com a garant dels ODS.

Metodologia:

El mètode que es va a aplicar durant el desenvolupament de les formació serà d'ensenyament-aprenentatge, basat en una metodologia deductiva, analítica i dialèctica, mitjançant tècniques grupals, visionat de presentació multimèdia i classes magistrals, on s'exposaran els continguts utilitzant estratègies com ara aprenentatge per discussió o debat i problemes / casuística.

 

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou, com a línia bàsica d'actuació, la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides a les persones professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interés general d'aconseguir que estiguen familiaritzades i sensibilitzades amb les particularitats d'aquest sector de la població i que disposen, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

 

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquetes, xiquets i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, convoca diferents cursos de formació per a professionals de l'àmbit de la infància i adolescència. Tots els cursos són gratuïts i estan acreditats per la Direcció General d'Infància i Adolescència.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El próximo 24 de septiembre a las 10h. se abrirá la inscripción de otro curso de la 4ª Edición del Plan de Formación para profesionales, que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia de la Comunidad Valenciana. (Ver cartel adjunto (es necesario estar identificad@ en la web)).

 

Curso: ‘LA PARTICIPACIÓN INFANTIL DENTRO DE LOS RECURSOS DE PROTECCIÓN EN LA INFANCIA’.

 

Organiza: COEESCV

Formato:  online.

Duración: 20 h.

Fecha: 8, 15, 22 y 29 de octubre y 5 noviembre.

Horario: 16.00 a 20.00 h.

Dirigido: Educadoras y Educadores Sociales

Inscripción: 24 de septiembre a las 10h. en carteles adjuntos. (Es necesario estar identificado/a en la web).

 

Profesorado: 

Julio Huerta Balastegui

Juanma Costa Garcia

Leopoldo Soria Villegas

 

Contenidos:

 • La infancia como ciudadanía, el conocimiento y uso de sus derechos.
 • Ámbitos de participación infantil: del hogar a lo global pasando el municipio.
 • El sistema de protección infantil garante de la participación infantil.
 • El “bien común” como contenido de participación, más allá de la participación para el “bien privado”.
 • Competencias para programar y promocionar en materia de derechos de infancia y adolescencia.
 • La participación en recursos de protección.
 • Instrumentos metodológicos para garantizar la creación y buena gestión de un Consejo de Participación Infantil.
 • Conocer experiencias de buenas prácticas.
 • La participación infantil como garante de los ODS.

Metodología:

El método que se va a aplicar durante el desarrollo de las formación será de enseñanza-aprendizaje, basado en una metodología deductiva, analítica y dialéctica, mediante técnicas grupales, visionado de presentación multimedia y clases magistrales, donde se expondrán los contenidos utilizando estrategias tales como aprendizaje por discusión o debate y problemas/casuística.

 

Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se promueve, como línea básica de actuación, la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a las personas profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizadas y sensibilizadas con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.

 

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niñas, niños y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en el marco del convenio de colaboración con el Col·legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valencia, Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante, el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia convoca diferentes cursos de formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia. Todos los cursos son gratuitos y están acreditados por la Dirección General de Infancia y Adolescencia.

 #prenemlaparaula #lanostraveu #formacioninfancia

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL