Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Avantprojecte de Llei de Polítiques Integrals de Joventut

Hui s'ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la resolució del secretari general de l'Institut Valencià de la Joventut.Generalitat Jove per la qual es sotmet a tràmit d'audiència l'esborrany de l'avantprojecte de Llei de Polítiques Integrals de Joventut.

 

El termini per a formular al·legacions és de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci, és a dir, del 20 de juliol al 5 d'agost de 2016, ambdós inclosos. Podeu presentar-les en el Registre General de l'IVAJ.GVA JOVE o a través de qualsevol altre registre dels previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Informació pública de l’avantprojecte de Llei de Polítiques Integrals de Joventut.

D’acord amb el que estableix l’article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en compliment del tràmit d’audiència previst en l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius, resolc: Sotmetre a audiència durant el termini de 15 dies hàbils l’esborrany d’avantprojecte de Llei de Polítiques Integrals de Joventut. El còmput del termini s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL