Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ayudas programas de ayuda mutua o autoayuda GVA 2017

Resolució d’1 de febrer de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar programes d’ajuda mútua i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre, de pacients, dels seus familiars, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen per finalitat la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Resolución de 1 de febrero de 2017, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas cuyos fines sean la mejora de la calidad de vida de los pacientes. 
La Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana, contempla, entre altres, com un dels fins rectors del Sistema Valencià de Salut, el fet de vetlar per la participació social i l’enfortiment del grau de control dels ciutadans sobre la seua pròpia salut. La finalitat de la present resolució és contribuir al compliment d’aquest fi, per mitjà de la convocatòria d’ajudes destinades a finançar programes d’ajuda i autoajuda duts a terme per associacions o entitats sense ànim de lucre de pacients, familiars d’aquests, de voluntariat sanitari o aquelles que tinguen entre els seus fins millorar la qualitat de vida dels pacients, i com a objecte la realització d’activitats d’atenció i suport psicològic, de caràcter sanitari o tendents a millorar l’estada, en cas d’ingrés hospitalari. 

Més informació

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL