Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Ajudes inversions Economia social GVA 2017

Resolució de 29 de desembre de 2016, del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada, per a l’exercici 2017, de les ajudes destinades a la realització d’inversions regulades en l’article 16 de l’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Resolución de 29 de diciembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2017, de las ayudas destinadas a la realización de inversiones reguladas en el artículo 16 de la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l’article 23, que el procediment per a la concessió de subvencions s’iniciarà sempre d’ofici, per mitjà de convocatòria aprovada per l’òrgan competent. L’article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, estableix que les persones titulars de les conselleries seran les competents en els seus respectius àmbits per a la convocatòria de subvencions. L’Ordre 23/2016, de 27 d’octubre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball (DOGV 7907, 31 d’octubre), estableix les bases reguladores de les ajudes per al foment de les empreses cooperatives i de les societats laborals, i de l’ocupació en aquestes, a la Comunitat Valenciana. 

Més informació