Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Curs per a professionals de l'àmbit de la Infància i Adolescència GVA 2019

El “Curs formatiu per a professionals de l'àmbit de la Infància i Adolescència: Introducció (fase 1)” consta de quatre edicions: dos a València, una a Alacant i una a Castelló, en un horari de 8.30 a 14.30h del 15 d’octubre al 3 de desembre de 2019. 

Des de la Direcció General d'Infància i Adolescència es promou com a línia bàsica d'actuació la formació a persones que atenen a la infància, a través d'accions dirigides als professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interès general d'aconseguir que estiguen familiaritzats i sensibilitzats amb les particularitats d'aquest sector de la població disposant, a més, d'estratègies adequades per a prevenir la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquets, xiquetes i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència en el marc del conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la C.V., convoca el “Curs formatiu per a professionals de l'àmbit de la Infància i Adolescència: Introducció (fase 1)”.

El curs està obert a qualsevol professional que exercisca els seus serveis en els àmbits de l'atenció als xiquets, xiquetes i adolescents. Atès que l'aforament és limitat, es requereix inscripció prèvia per mitjà del formulari que figura en l'enllaç següent:

Per a un millor funcionament, es recomana utilitzar els navegadors Google Chrome o Firefox. En cas de tindre predeterminat el navegador Explorer, es podrà copiar l'enllaç i apegar-ho en algun dels navegadors recomanats.

El formulari estarà operatiu fins a les 14.00 hores del 4 de octubre. L'admissió es limitarà a l'aforament de la sala, i es farà per orde d'inscripció. Les persones admeses rebran un correu de confirmació en la direcció que indiquen en el formulari. En cas que no es reba un correu d'admissió dies després de realitzar la inscripció per mitjà del formulari abans referit, NO estarà acceptat al curs i per tant, NO podria assistir.

Es recorda que únicament es podran inscriure al curs en una de les edicions, ja que aquest serà exactament igual a cada una d'elles. 

===================================

Desde la Dirección General de Infancia y Adolescencia se promueve como línea básica de actuación la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a los profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizados y sensibilizados con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia. 

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niños, niñas y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia en el marco del convenio de colaboración con Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana, convoca el “Curso formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia: Introducción (fase 1)”.

El “Curso formación para profesionales del ámbito de la Infancia y Adolescencia: Introducción (fase 1)” consta de cuatro ediciones: dos en Valencia, una en Alicante y una en Castellón, en un horario de 8.30 a 14.30h del 15 de octubre al 3 de diciembre de 2019. 

El curso está abierto a cualquier profesional que ejerza sus servicios en los ámbitos de la atención a los niños, niñas y adolescentes. Dado que el aforo es limitado, se requiere inscripción previa mediante el formulario que figura en el siguiente enlace:

Para un mejor funcionamiento, se recomienda utilizar los navegadores Google Chrome o Firefox. En caso de tener predeterminado el navegador Explorer, se podrá copiar el link y pegarlo en alguno de los navegadores recomendados.

El formulario estará operativo hasta las 14.00 horas del 4 de octubre. La admisión se limitara al aforo de la sala, y se hará por orden de inscripción. Las personas admitidas recibirán un correo de confirmación en la dirección que indiquen en el formulario. En caso que no se reciba un correo de admisión días después de realizar la inscripción mediante el formulario antes referido, NO estará aceptado al curso y por tanto, NO podría asistir.

Se recuerda que únicamente se podrán inscribir al curso en una de las ediciones, puesto que este será exactamente igual a cada una de ellas.