Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de los hábitos de navegación. Pulsa en el botón de aceptación si quieres seguir navegando según los términos de nuestra política de cookies

              

 

Pla de formació GVA àmbit de la infància i adolescència 2020

La Direcció General d'Infància i Adolescència juntament amb el COEESCV i principals col·legis oficials d'àmbit social, organitza el Pla de formació per a professionals que intervenen en l'àmbit de la infància i adolescència 2020.

Aquesta iniciativa es promou com a línia bàsica d'actuació la formació a persones que atenen la infància, a través d'accions dirigides als professionals que presten els seus serveis en l'àmbit de la protecció dels xiquets, xiquetes i adolescents amb l'interés general d'aconseguir que estiguen familiaritzats i sensibilitzats amb les particularitats d'aquest sector de la població disposant, a més, d'estratègies adequades per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.
Col·laboren en aquesta iniciativa:

  • Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana
  • Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana
  • Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant
  • Col·legi Oficial de Treball Social de València

Dins d'aquest pla formatiu, per a millorar la qualitat de l'atenció professional a xiquets, xiquetes i adolescents, la Direcció General d'Infància i Adolescència, en col·laboració amb els col·legis participants posaran les següents accions formatives gratuïtes:

La inscripció s'habilitarà en tots els cursos de manera simultània el dijous 1 d'octubre a les 12.00 h.
Des del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana
ACOLLIDA D'ADOLESCENTS MIGRANTS SENSE REFERENTS FAMILIARS

LA INTERVENCIÓ SOCIAL EN INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

LA PARTICIPACIÓ INFANTIL: LA SEUA APLICACIÓ (Formació exclusiva per a educadores/és socials)

Des del Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana:
LA INTERVENCIÓ PSICOSOCIOEDUCATIVA EN EL ÀMBITO DE LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

MUNICIPALISME I INFÀNCIA

Des del Col·legi Oficial de Treball Social d'Alacant:
INTERVENCIÓ AMB INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA A NIVELL MUNICIPAL (2 EDICIONS)

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València:
L'EMANCIPACIÓ DESPRES DE LA PROTECCIÓ

TÈCNIQUES, ESTRATÈGIES I MODELS D'INTERVENCIÓ EN LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

 

====================================

La Dirección General de Infancia y Adolescencia junto con el COEESCV y principales colegios oficiales de ámbito social, organiza el Plan de formación para profesionales que intervienen en el ámbito de la infancia y adolescencia 2020.
Esta iniciativa se promueve como línea básica de actuación la formación a personas que atienden a la infancia, a través de acciones dirigidas a los profesionales que prestan sus servicios en el ámbito de la protección de los niños, niñas y adolescentes con el interés general de lograr que estén familiarizados y sensibilizados con las particularidades de este sector de la población disponiendo, además, de estrategias adecuadas para prevenir la desprotección y para la promoción de los derechos de la infancia y adolescencia.
Colaboran en esta iniciativa:

  • Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana
  • Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana
  • Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante
  • Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia

Dentro de este plan formativo, para mejorar la calidad de la atención profesional a niños, niñas y adolescentes, la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en colaboración con los colegios participantes pondrán las siguientes acciones formativas gratuitas:

La inscripción se habilitará en todos los cursos de forma simultánea el jueves 1 de octubre a las 12:00 h.
Desde el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad Valenciana
ACOGIDA DE ADOLESCENTES MIGRANTES SIN REFERENTES FAMILIARES

LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

LA PARTICIPACIÓN INFANTIL: SU APLICACIÓN (Formación exclusiva para educadoras/es sociales)

Desde el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana:
LA INTERVENCIÓN PSICOSOCIOEDUCATIVA EN EL AMBITO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

MUNICIPALISMO E INFANCIA

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Alicante:
INTERVENCIÓN CON INFANCIA Y ADOLESCENCIA A NIVEL MUNICIPAL (2 EDICIONES)

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Valencia:
LA EMANCIPACIÓN DESPUES DE LA PROTECCIÓN

TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y MODELOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

 

 

Formamos parte de

 

 

 

OFERTAS COLECTIVO PROFESIONAL